Általános Szerződési Feltételek

 

Az Mavor.hu domain nevű oldalon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez.

 

Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF, Szabályzat) a MAVOR Legal Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, vállalkozó) és a www.mavor.hu oldalon elérhető szolgáltatásokat (továbbiakban: szolgáltatás) igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, fogyasztó, felhasználó), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.mavor.hu oldalon (továbbiakban: weboldal) keresztül történik. A weboldal által kínált szolgáltatás igénybevételére és a szolgáltatásnyújtás szabályaira az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) az irányadó.

 

Jelen dokumentum kizárólag a szolgáltatást igénybevevő személy és a MAVOR Legal Kft. között jön létre, nem kerül iktatása, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal, magyar nyelven íródik. Ha a jelen megállapodás bármely fordított változata a magyar változatnak ellentmond, a magyar változat az irányadó. A szolgáltatás működésével és használatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a www.mavor.hu weboldalon és letölthető a http://www.mavor.hu/aszf/2017 címről. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

 1. Szolgáltatói adatok:

 

1.1.        Szolgáltató adatai

 

Cégnév:                                                           MAVOR Legal Kft.

Székhely:                                                        4034 Debrecen, Munkás utca 64.

Levelezési cím:                                               4034 Debrecen, Munkás utca 64.

Cégjegyzékszám:                                           09-09-028379

Bejegyző Bíróság:                                          Debreceni Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                                                        25810648-2-09

Statisztikai számjel:                                      25810648-8230-113-09

Bankszámlaszám:                                          11738008-21378052-00000000 OTP Bank

Szerződés nyelve:                                         magyar

Képviselő:                                                       Szabó Gábor István

Telefon:                                                           +36 70 420-3130 vagy +36 70 514-2201

E-mail:                                                             info@mavor.hu

 

1.2.        Tárhelyszolgáltató adatai:

 

Név:                                                                 TÁRHELYPARK

Cégnév:                                                                          Tárhelypark Kft.

Székhely:                                                         2724 Újlengyel, Határ út 12.

Web:                                                                https://tarhelypark.hu/

Elérhetőség:                                                   info@tarhelypark.hu  vagy +36 1 700 4140

 

 

 

 1. Alapvető rendelkezések

 

2.1.        A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

2.2.        A jelen szabályzat 2018. március 26. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a hatályba lépés napján a szolgáltató a weboldalon közzéteszi. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül időnként megváltoztassa, megújítsa, illetve továbbfejlessze a szolgáltatást. A szolgáltatás tovább használatával a felhasználó automatikusan (ráutaló magatartással) elfogadja a módosított feltételeket.

 

2.3.        Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás „ahogy van” és „ahogy elérhető” alapon működik.

 

2.4.        A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a szolgáltatás, annak bármely részlete és az abban megjelenő tartalmak, valamint a szolgáltatás terjesztésének tekintetében. Tilos a szolgáltatás használata során az abban megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének jogosulatlan felhasználása, letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

2.5.        A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást saját felelősségére veszi igénybe. A jogszerűtlen felhasználásért és a felhasználó által feltöltött/megjelenített jogszabályba ütköző tartalmakért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.

 

2.6.        Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadása szükséges.

 

2.7.        Felhasználó tudomásul veszi, hogy a weboldalon igénybe vehető szolgáltatás(ok) teljesítését (szervezését, lebonyolítását) a „jelentkezés” elküldését követően a Szolgáltató azonnal megkezdi.

 

 

 1. Értelmező rendelkezések:

 

3.1.        Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

 

3.2.        Szolgáltatás: A www.mavor.hu oldalon elérhető szolgáltatás, mely konferenciákra/tréningekre/képzésekre és egyéb – itt fel nem sorolt – rendezvényekre való részvételt biztosít a Felhasználó számára.

 

3.3.        Felhasználó: Az a természetes vagy jogi személy, aki a jelentkezés elküldésével részvételi lehetőséget szerez az általa választott programra.

 

 1. 4. A szolgáltatás bemutatása

 

4.1.        Az elérhető szolgáltatások a weboldal felső menüsorában található „Konferenciák-tréningek” menüpont alatt találhatóak.

 

4.2.        Konferenciáink során a résztvevők egy adott szakmával/szakterülettel kapcsolatban átfogó módon mélyíthetik el tudásukat, illetve tehetnek szert az aktuális törvényi változások ismereteire. Az előadásainkon neves egyetemi, hatósági, vállalati és tanácsadó szakértők biztosítják a témakörök sokoldalú körbejárását, ahol az elméleti ismeretek mellett gyakorlati feladatok és az interaktív feldolgozásmód segítik, hogy a résztvevők konkrét, a napi gyakorlatba közvetlenül átültethető tudásra tegyenek szert. Lehetőség nyílik arra is, hogy az konferencián/előadáson történő részvételről igazolást kapjanak a megjelentek, előzetes jelzést követően. Lehetőség nyílik arra is, hogy a képzés elvégzéséről a résztvevők igazolást szerezzenek.

 

4.3.        Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy Szolgáltató fő kötelezettsége a rendezvények lebonyolítása, így az azon elhangzott információkért, illetve a felhasználó esetleges elégedetlenségéért felelősséget nem vállal.

 

 1. A szolgáltatás igénybevétele

 

5.1.        Felhasználónak az adott rendezvényre való kattintással választhatja ki az egyéni, illetve csoportos jelentkezést, valamint PDF formátumban letölthető az oldalról a Jelentkezési lap is.

 

5.2.        A jelentkezésre való kattintással lehet kiválasztani az adott rendezvényt a legördülő menüből.

 

5.3.        Jelentkezés:

 

5.3.1.     Az Ügyfél a Jelentkezés kitöltésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

 

5.3.2.     Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél az általa megadott személyes adatokat illetéktelenek számára hozzáférhetővé teszi.

 

5.3.3.     Felhasználónak élő személynek kell lennie. Robotok vagy bármely egyéb automata rendszer általi jelentkezés kitöltés tilos.

 

5.3.4.     Minden rendezvényre történő regisztrációt a beérkezést követően, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolunk, melyet e-mailben megküldünk az Ügyfél jelentkezésekor megadott e-mail címre. A visszaigazoló e-mailhez csatolt dokumentum alapján az Ügyfél ellenőrizheti a mindenkori rendezvény meghirdetett részleteit (időpontját, helyszínét, díját) és a kiegyenlítéshez szükséges részleteket. A jelentkezés (regisztráció) szolgáltató általi visszaigazolása szerződéskötésnek minősül, fizetési kötelezettséget von maga után!

 

 1. Fizetési feltételek, számlázás, díjak

 

6.1.        A részvételi díj teljesítésére jelenleg egy formában van lehetőség:

 • átutalás.

6.2.        A weboldalon jelenleg két féle utalási mód lehetséges.

6.3.        1. „Kedvezményre jogosító időszakban történő jelentkezés leadása és konferencia időpontjáig történő befizetés alapján kedvezményes árra jogosult vagyok.” – ebben az esetben a részvételi díj kiegyenlítését a megküldött díjbekérőben szereplő fizetési határidőig (minden esetben a rendezvény napjáig) kell kiegyenlíteni! A kiegyenlített díjbekérőt követően számla készül a díjbekérő sorszámára hivatkozva, melyen a teljesítési – és fizetési nap a tényleges banki kiegyenlítés dátumát tartalmazza! Amennyiben a kedvezményes díj kiegyenlítése nem történik meg, abban az esetben az alapár összegéről számla kerül kiállításra a résztvevő részére.

6.4.        2. „Kijelentem, hogy állami/közintézmény vagyok és utólagos pénzügyi teljesítést kérek” – ebben az esetben a részvételi díj kiegyenlítését a megküldött számlában szereplő fizetési határidőig (ált. 8-15 nap, a teljesítést követően) kell kiegyenlíteni. A számlán teljesítési napként a rendezvény napja kerül feltűntetésre.

 

6.5.        A részvételi díjat az OTP Bank: 11738008-21378052 számlaszámra a díjbekérőben vagy a számlában szereplő adatok alapján szíveskedjen utalni. A részvételi díj teljes ellenértékének beérkezése esetén, a beérkezési nap, mint teljesítés időpontja számla kerül kiállításra. Utólagos pénzügyi teljesítés esetén: a konferencia időpontja, mint teljesítési időpont kerül megjelölésre a számlán. A részvételi díj catering szolgáltatást is tartalmaz, mely külön tételként kerül számlázásra. A számla kiállítását követően 15 napon belül postázzuk ügyfeleink részére, amennyiben postai úton kérte a számla megküldését. „E-mailben kérem” megjelölés esetén 7 napon belül küldjük a megadott e-mailcímre.

 

6.6.        A fizetési kötelezettségének 90 napot meghaladó késedelmes teljesítése esetén Társaságunk a Ptk. 6:155. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a késedelmi kamatra, továbbá a behajtással kapcsolatos egyéb költésekre (ügyvédi munkadíj, illeték, egyéb díj) is jogosult.

 

 1. Licenc kikötések

 

7.1.        Licenc kikötések

 

7.1.1.     A www.mavor.hu oldalon igénybe vehető szolgáltatást bármely Internettel rendelkező mobiltelefonon, tableten, illetve számítógépen használhatja. Ön nem jogosult a szolgáltatást bérbe adni, kölcsönadni, tovább értékesíteni vagy tovább lízingelni. Tilos a weboldalon lévő programot visszafejteni, feltörni, megpróbálni a forrás kódot megfejteni, a programot módosítani vagy használhatatlanná, illetve elérhetetlenné tenni. A fenti tilalmak megszegése büntetőjogi és polgárjogi felelősséget von maga után.

 

 1. Szellemi tulajdonjog

 

8.1.        Az mavor.hu oldalon elérhető tartalommal kapcsolatos összes szellemi tulajdonjogot fenntartjuk, kivéve a jelen Megállapodásban kifejezetten garantált, és a felhasználót megillető jogokat. Jelen licenc nem jogosítja fel Önt az MAVOR Legal Kft. védjegyeinek, logóinak használatára.

 

8.2.        Azzal, hogy Ön belép a www.mavor.hu oldalaira, továbbá a szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, elfogadja a jelent pontban foglalt feltételeket, még abban az esetben is, ha a jelentkezési felületet nem töltötte ki.

8.3.        A www.mavor.hu weboldalai, továbbá a weboldalon található tartalom a MAVOR Legal Kft. szellemi tulajdona, így teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

 

8.4.        A MAVOR Legal Kft. fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar szerzői jogi törvények védik.

 

8.5.        Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

 

8.6.        A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A MAVOR Legal Kft. követelheti többek között a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését a Ptk. általános szabályai szerint.

 

 1. Felelősség korlátozása, vitarendezés

 

9.1.        A weboldalon igénybe vehető szolgáltatást és a weboldalon található információkat mindenki a saját felelősségére használhatja fel. A weboldal üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal a tartalmak félreértelmezéséért, vagy téves alkalmazásáért.

 

9.2.        A fentieken túl a Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen közvetett, speciális, eseti vagy példaértékű kár miatt, ami bármely módon összefüggésbe hozható a jelen Megállapodással vagy a weboldalon igénybe vehető szolgáltatással, annak felhasználásával, illetve felhasználásának elmaradásával.

 

9.3.        Szolgáltató továbbá kizárja felelősségét:

9.3.1.     mindazon károk tekintetében, amelyek a www.mavor.hu oldalain elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. E rendelkezés a weboldalon elhelyezett esetleges reklámokra és egyéb anyagokra is vonatkozik,

9.3.2.     a más által rendelkezésre bocsátott, a közvetítő szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ – törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – tekintetében,

9.3.3.     a weboldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;

9.3.4.     a rendszer használatából adódó, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;

9.3.5.     egyéb, a Szolgáltatón kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért (vis maior)

9.3.6.     a Felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

 

A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben a peren kívüli békés vitarendezés nem vezet eredményre, úgy a Felek a jogvitákra nézve kikötik (alávetéses illetékesség) a Debreceni Járásbíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembe vételével a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

 1. Jótállási nyilatkozat

 

10.1.      Az AKTUALIS-MA által nyújtott szolgáltatást „ahogy van” és „ahogy elérhető” formában nyújtjuk, beleértve az összes esetleges hibájával együtt, mindennemű jótállás nélkül. A szolgáltató, annak partnerei (előadói, esetleges előfizetői és licenc adói) a hatályos jogszabályi keretek között ezúton hárítanak minden felelősséget, ami azzal kapcsolatos, hogy a Szolgáltató által szervezett program (rendezvény) hibamentes, illetve a felhasználó által kitűzött célra megfelelő és precíz.

 

10.2.      A szolgáltató, annak üzleti partnerei és licenc adói nem vállalnak garanciát arra nézve, hogy Ön elégedett lesz-e az előadással (szolgáltatással), illetve, hogy az előadáson elhangzott, illetve kapott bármely tartalom és információ az, amelyre Önnek szüksége van. Továbbá arra sem vállalnak garanciát, hogy az AKTUÁLIS-MA által szervezett programok és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások zavartalanok és hibamentesek lesznek, illetve hogy az esetleges hibák a rendszerben vagy a weboldalon kijavításra kerülnek. Semmilyen szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás, melyet a Szolgáltató ad Önnek, nem teremt garancia érvényesítési jogot.

 

10.3.      Amennyiben Ön a weboldal használata során bárminemű hibát vagy rendellenes működést észlel, azt köteles haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltató felé. A késedelmes bejelentésből vagy a bejelentés elmaradásából eredő károkért Ön tartozik felelősséggel.

 

 1. Felmondási Tájékoztató

 

11.1.      A jelen ÁSZF elfogadásával a fogyasztónak minősülő felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben rögzített felmondási jog a rendelet 29. § (1) bekezdésének a) és m) pontjára tekintettel nem illeti meg Önt, tekintettel arra, hogy a weboldalon nyújtott szolgáltatást a Szolgáltató a részvételi díj megfizetésével azonnal megkezdi.

 

11.2.      Tájékoztatjuk a fogyasztót, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés (l) pontja alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja felmondási jogát lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

 

11.3.      A felmondási jogról részletesebben a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben lehet olvasni, mely hatályos állapotban itt érhető el.

 

11.4.   Lemondási feltételek:

 

11.4.1.   Lemondást kizárólag írásban az info@mavor.hu e-mailcímre fogadunk el, legkésőbb a rendezvény előtt 7 nappal. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + ÁFA költséget adminisztrációs díjként kiszámlázzuk. Amennyiben a részvétel nem kerül írásban előzetesen lemondásra, a részvételi díj teljes összegét kiszámlázzuk! A rendezvényről való távolmaradás nem mentesíti a jelentkezőt a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól, azonban a résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség az 1. pontban található elérhetőségeken.

 

 1. Vegyes rendelkezések

Étkezés:

A konferencia részvételi díja tartalmaz étel-ital ellátást. A szünetekben a helyszínen a szervezők által megjelölt helyen kihelyezett enni és innivalót tartalmazza az ár, a vendéglátó helyen lehet egyéb ételt és italt vásárolni.

 

12.1.      A Résztvevő a jelen szerződés elfogadásával tudomásul veszi és ellene kifogással nem él, hogy a rendezvényeken a Szervező megbízásából készített hangfelvételeken, videó-anyagokon és képeken szerepelhet. Esetleges szereplését tartalmazó képeket, videó-felvételeket és hanganyagokat a Szervező saját céljainak és arculatának megfelelően szabadon felhasználhatja, nyilvánosan megjelenítheti és ezzel kapcsolatban a Résztvevő semmilyen anyagi követelést nem támaszthat, panasszal nem élhet.

12.2.      A Résztvevő megjelenítéséből fakadó nemtetszését privát megkereséssel jelezheti a Szolgáltató felé, ezen kéréseknek a Szolgáltató igyekszik eleget tenni, de erre nem kötelezhető.

12.3.      A Résztvevő jegyzeteket készíthet az elhangzottakról. A Résztvevő tudomásul veszik, hogy sem hang- sem videó felvételt nem készíthet a rendezvény egyetlen részéről sem.

12.4.      A rendezvényen elhangzó átadott írásos anyagok az előadók, illetve a szervezők szellemi tulajdonát képezik. Azokat a látogatóik kizárólag saját maguk fejlesztésére használhatják. Az információk további felhasználása (publikáció, előadás, prezentáció, oktatás, értékesítés, terjesztés stb.) a szervező, illetve a szerző engedélye nélkül tilos! A konferencia előadásokon túli egyéb tartalmának felhasználása a C.C. Licence alapján történhet.

 

12.5.      Az események és a hozzájuk tartozó weboldal, Facebook oldal teljes tartama szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való után-közlése csak a fentnevezettek engedélyével lehetséges.

 

12.6.      Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy az előadó lemondása esetén, valamint érdeklődés hiányában a konferencia elhalasztására a jogot fenntartjuk. Ebben az esetben a jelentkezőket e-mailben értesítjük és a már befizetett részvételi díjat visszafizetjük vagy a következő időpontra, amennyiben a jelentkezőnek megfelelő, átregisztráljuk. A jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel nem léphet fel. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk.

 

12.7.      A Szolgáltató jogosult a meghirdetett szolgáltatások témájának, időpontjának, valamint az oktatók személyének az egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett szolgáltatások törlésének lehetőségét is. A szolgáltatás esetleges törléséről illetőleg időpont módosulásáról Szolgáltató köteles Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.

 

12.7.1.   A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatás helyszínének áthelyezésére.

 

12.7.2.   Amennyiben akár a helyszínnel, akár az időponttal kapcsolatban változás következik be, szolgáltató köteles az Ügyfelet haladéktalanul, írásban értesíteni. Ügyfél nem köteles elfogadni az új helyszínt vagy időpontot, Ügyfél a már befizetett díjat visszakérheti vagy másik egyeztetett időpontban, helyszínen felhasználható!

 

 1. A Résztvevő vagy Megrendelő lemond azon jogáról, hogy a termékek vagy a szolgáltatás használatából eredő vélt vagy valós kárért beperelheti a Szolgáltatót, vagy bármilyen más módon kártérítést kérne. A Résztvevő lemond azon jogáról, és nem fogja beperelni a Szolgáltatót, ha a szolgáltatás során vagy a termékek használata során a Vevő megsérül, bármilyen testi baj, kár, stb. éri. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy ez az ő felelőssége.

13.1.

Magatartás a rendezvényen: A Résztvevő a rendezvényen köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel az esemény megtartását, valamint a többi résztvevőt és az előadót nem zavarja! Különös tekintettel a zaklató, közízlést, és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra! Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására és a szolgáltatás megtagadására! Ilyen esetben a részvételi díj bármely formában történő visszatérítése sem lehetséges.

 

13.2.      A technológiák változása és üzletágunk növekedése és fejlődése miatt, vagy akár egyéb okból kifolyólag a jelen Általános Szerződési Feltételek dokumentumot időnként módosítanunk kell. Amennyiben ilyen módosítás történik, erről tájékoztatjuk a weboldalon. Javasoljuk, hogy időnként tekintse át a weboldalon elérhető Általános Szerződési Feltételeit és Adatvédelmi Szabályzatát, hogy biztosan értesüljön a változásokról.

 

13.3.      A Szolgáltató Jelen Szabályzatban rögzített jogai gyakorlásának elmulasztása vagy elmaradása nem jelenti a jogról való lemondást.

 

13.4.      Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen Megállapodás minden kitétele a lehető legteljesebb mértékben érvényesítendő. Amennyiben bármely megállapodásbeli pont egészben vagy részben jogszerűtlennek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek bizonyul, az a pont részben vagy egészben külön kezelendő a Megállapodástól és nem befolyásolja a fennmaradó pontok érvényességét és érvényesíthetőségét.

 

13.5.      Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

 

13.6.      A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 

 1. Panaszkezelés rendje

 

14.1.      Szolgáltató célja, hogy valamennyi igényt megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

14.2.      Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a felhasználónak.

 

14.3.      Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

14.4.      Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

 

14.5.      A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

 

14.6.      A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 

 

 

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

 

 

14.7.      A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

14.8.      Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

 

14.9.      A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

 

14.10.    Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

 1. Adatvédelem

 

15.1.      A www.mavor.hu adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: http://www.mavor.hu/adatvedelem/2017, továbbá elérhető a jelentkezés végén a jelentkezési feltételekben.

 

 1. Vonatkozó jogszabályok

 

16.1.      Magyarország Alaptörvénye

16.2.      Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

16.3.      Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)

16.4.      Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)

16.5.      A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)

16.6.      A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)

16.7.      A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet

 

Debrecen, 2019. március 6.

 

 

MAVOR Legal Kft.